• 1400-05-09

ضمن تبریک عید غدیر بزرگترین عید الهی، عیدی ویژه خریداران ایمورتال کلاچ به شرح زیر به کارت مشتریان واریز خواهد شد.

1- مبلغ عیدی 300 هزار تومان می باشد.

2- زمان ثبت نام در سامانه iranclutch.news گام اول مشتری و صدور فاکتور ایمورتال کلاچ هر دو در بازه زمانی عید غدیر تا عید مباهله باشد.(برای هر دو گام به گوشی مشتری پیامک ارسال می شود)

3- شماره کارت مشتری هنگام تکمیل اطلاعات شخصی (گام یک) از مشتری اخذ می شود. عدم ورود شماره کارت، ارائه شماره کارت بنام فردی غیر از ثبت نام کننده، ارائه شماره کارت ایراد دار همگی به منزله انصراف از عیدی غدیر بوده و بعدا امکان ویرایش یا اضافه کردن شماره کارت نخواهد بود.